Whisper of the Heart | 1995 
Studio Ghibli Challenge  ships (1/3)

Shizuku / Seiji