Ashitaka - Princess Mononoke

Ashitaka - Princess Mononoke"Will you allow this humble thief to please steal you away?"

"Will you allow this humble thief to please steal you away?"